KVKK Aydınlatma Metni

TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI

(ÖZEL SULTAN FATİH EĞİTİM KURUMLARI)

ÖĞRENCİ, ÖĞRENCİ ADAYI ve VELİ AYDINLATMA METNİ

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız ve velilerimiz için hazırlanmıştır.

Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı -Özel Sultan Fatih Eğitim Kurumları- (Bundan sonra “Okul” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Okul, www.sultanfatih.k12.tr web sitesi ve; Fatih kampüsü-Derviş Ali Mahallesi Yahyazade Sokak No:7 Fatih İstanbul adresinde; Beylikdüzü Kampüsü-Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi No:80 Beylikdüzü İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup; eğitim, finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, öğrenci kayıt süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla avukatlık bürosu, muhasebe bürosu, yazılım desteği alınan tedarikçilerimiz ile; okulda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin fotoğraf ve video kayıtları sosyal medya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla web sayfamız ve sosyal medya platformlarımızda paylaşılacaktır.  

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi veya öğrenci tanıma formlarının doldurulması, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Fatih kampüsü-Derviş Ali Mahallesi Yahyazade Sokak No:7 Fatih İstanbul adresinde; Beylikdüzü Kampüsü-Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi No:80 Beylikdüzü İstanbul” adreslerindeki okullarımıza bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Okulumuza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@sultanfatih.k12.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.